logo SPÚ
MONITORING EROZE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY
Přihlásit Čára   
Registrace nového uživatele

Výtah z metodického postupu pro Monitoring eroze zemědělské půdy

Kompletní znění metodického postupu je ke stažení v PDF
Aktualizováno: 14. 2. 2017

1. Úvod

Hlavním cílem monitoringu eroze zemědělské půdy je je zajistit relevantní podklady o rozsahu problému s erozí zemědělské půdy, o příčinách tohoto stavu, o správnosti zacílení stávajících politik v oblasti boje proti erozi, o účinnosti resp. neúčinnosti některých protierozních opatření. Následně pak využít takto získané podklady při návrzích účinných protierozních opatření při přípravě nových politik v této oblasti a tedy zajistit efektivnější ochranu zemědělského půdního fondu.

Předmětem monitoringu jsou projevy vodní a větrné eroze.

Prostředkem pro evidenci a správu informací o monitorovaných událostech je webový portál „Monitoring eroze zemědělské půdy“, který prostřednictvím uživatelského rozhraní v prostředí internetu umožní pověřeným pracovníkům Státního pozemkového úřadu vkládat relevantní informace o monitorovaných událostech do prostorové databáze. Dále slouží jako zdroj informací pro následné analýzy příčin vzniku monitorovaných událostí.

Webový portál „Monitoring eroze zemědělské půdy“ je veřejně dostupný. Jeho uživatelé, dle svých rolí, mohou data z databáze prohlížet, oprávnění uživatelé vkládat záznamy o nových událostech. Aplikace obsahuje textovou a mapovou část. V textové části jsou publikovány základní obecné informace o monitoringu, jednotlivých fázích monitoringu a zejména přehledové a podrobné informace o reálných erozních událostech evidovaných v databázi. V mapové části jsou publikovány geografické části popisu jednotlivých událostí. Mapová a textová část aplikace jsou vzájemně propojeny a informace z databáze jsou zobrazovány pomocí interaktivní mapy a tabulkových přehledů.

2. Součinnost organizací a vymezení kompetencí

Státní pozemkový úřad (SPÚ) zajišťuje Monitoring eroze zemědělské půdy v součinnosti s dalšími organizacemi a orgány státní správy a samosprávy a orgány ochrany ZPF. Pověření pracovníci SPÚ zajišťují na celém území ČR podle své působnosti záznam nahlášených událostí do databáze webového portálu monitoringu, sběr základních popisných informací o monitorovaných událostech s cílem popsat vznik události a okolnosti jejich vzniku podle tohoto metodického postupu. Tuto činnost koordinují s dalšími účastníky procesu monitoringu (VÚMOP, v.v.i., SZIF, orgány ochrany ZPF).

Příslušný pověřený pracovník SPÚ při zjištění monitorované události neprodleně stanoví termín a čas terénní rekognoskace, nejpozději však 3 dny od nahlášení události. O této skutečnosti v případě potřeby informuje ostatní účastníky procesu monitoringu a v případě potřeby zajistí povolení vstupu na dotčené pozemky

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) provádí kontroly na místě v rámci dotačních titulů financovaných z fondů EU, včetně tzv. Dobrých zemědělských a environmentálních podmínek (DZES). Pracovníci SZIF realizují kontrolu na místě pro ověření DZES 4 a DZES 5. Pověřený pracovníci SZIF mají přístup k relevantním informacím vedeným v systému monitoringu (popisné informace monitorovaných událostí, výsledky analýz příčin jejich vzniku a návrhy opatření), které mohou využívat v rozsahu své působnosti.

Orgány ochrany zemědělského půdního fondu V rozsahu své působnosti se podílejí na zjišťování relevantních skutečností k monitorovaným událostem. Při těchto činnostech svůj postup koordinují s pracovníky SPÚ. Rovněž mají právo účastnit se terénních šetření v rozsahu jejich územní působnosti. Monitorované události mohou posuzovat a analyzovat z hlediska dodržování ochrany ZPF.

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (VÚMOP, v.v.i.) je odbornou organizací, která je v systému monitoringu pověřena správou a vedením webového portálu monitoringu eroze zemědělských půd a systému evidence monitorovaných událostí, analýzou příčin vzniku a statistickým vyhodnocováním informací o evidovaných událostech a navržených opatřeních s cílem přípravy podkladů pro návrhy efektivních opatření na snižování negativních účinků monitorovaných událostí. Pověření pracovníci VÚMOP, v.v.i. se rovněž mohou účastnit terénních šetření.

3. Uživatelské role a přístupy

Webový portál monitoringu eroze zemědělské půdy rozlišuje z hlediska přístupů následující typy uživatelů (uživatelské role v systému):

Seznam pracovníků pověřených prováděním činností souvisejících s monitoringem eroze zemědělské půdy je publikován na webovém portálu a průběžně aktualizován. Z důvodu zajištění srovnatelnosti pořizovaných informací o monitorovaných událostech vedených v systému monitoringu pro potřeby dalších analýz a vyhodnocování, budou pověření pracovníci pravidelně proškolováni s cílem harmonizace sběru informací o monitorovaných událostech v rámci ČR.

4. Fáze monitoringu

Komplex činností související s Monitoringem eroze zemědělské půdy lze rozdělit do čtyřech hlavních fází.

Informace o vzniku monitorovaných událostí jsou do databáze webového portálu monitoringu zaznamenávány v prvních dvou fázích monitoringu:

V následujících dvou fázích procesu monitoringu jsou získané informace o erozních událostech analyzovány, posuzovány a interpretovány výsledky zjištění.

4.1. I. Fáze monitoringu - Hlášení a záznam vzniku události

Cílem této fáze je zachytit a popsat co nejdříve vznik monitorovaných událostí, zaznamenat podmínky jejich vzniku, zavést informace o události do celostátní databáze událostí.

Vyplňují a zaznamenávají se následující informace:

4.2. II. Fáze monitoringu - Doplnění nezbytných informací

Cílem této fáze je, na základě dodatečných zjištění, doplnit nezbytné informace pro následné zpracování události, zjištění příčin vzniku událostí a přijetí preventivních opatření.

Doplňují se tyto informace:

4.3. III. Fáze monitoringu - Analýza událostí

Cílem této fáze monitoringu je jak návrh pro přeřazení do vyššího stupně ochrany u jednotlivých událostí tak také provedení podrobné analýzy příčin vzniku vybraných erozních událostí.

Posuzování podmínek pro přeřazení

Každá erozní událost zaznamenána v Monitoringu eroze zemědělské půdy bude analyzována pro splnění dvou základních podmínek:

V případě splnění obou podmínek současně bude erozní událost zařazena do seznamu událostí pro přeřazení do vyššího stupně ochrany. Tento seznam bude jednou ročně předán na MZe. Následně dojde k zpřísnění managementu v LPIS a to k 1. 1. následujícího kalendářního roku.

Podrobněji je tento proces popsán v metodickém postupu řešící zařazování částí monitorovaných dílů půdních bloků (DPB) s projevem eroze do mírně erozně ohrožených (MEO) a silně erozně ohrožených (SEO) oblastí (č. j. 29990/2016-MZE-10052).

Podrobná analýza příčin vzniku událostí

Cílem je s využitím informací z databáze monitoringu a z jiných zdrojů (od jiných poskytovatelů), pedologického průzkumu a s využitím počítačových simulačních modelů analyzovat příčiny vzniku vybraných událostí. Počet a výběr událostí k podrobné analýze řeší SPÚ – ústředí a vypracováním podrobných analýz pověřuje VÚMOP, v.v.i.

Realizované činnosti:

4.4. IV. Fáze monitoringu – Vyhodnocení a využívání informací

Cílem této fáze monitoringu je vyhodnocení, využívání informací zjištěných ve fázích monitoringu I., II., a III. a zpracování podkladů, které budou sloužit k objektivizaci příčin vzniku monitorovaných událostí a pro následné návrhy efektivních preventivních opatření a opatření na zmírnění nebo odstranění negativních důsledků těchto událostí.

Ze získaných informací jsou zpracovávány statistické a mapové přehledy pro podporu rozhodování o realizaci opatření, např.:

Přehledy budou využívány na různých úrovních řízení na podporu rozhodování při územních rozhodnutích např. při plánování realizace pozemkových úprav a pro přípravu nových politik v této oblasti.